Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara

Inchide

Adresa:

Telefon:

Email:

Pagina Web:

Pret:Left column

Right column text
Solunar pentru Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara

Primul patrar

Sanse la pescuit pentru Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara: 1.65 din 5

Acorda o nota baltii

Descriere

Rata anualÄf a inflaALiei a coborAct la nivelul de 3,14 la sutÄf A®n luna decembrie 2011 de la 7,96 la sutÄf A®n luna decembrie 2010, A®n linie cu prognozele BNR, iar rata anualÄf a inflaALiei de bazÄf CORE2 ajustat1 a scÄfzut la 2,37 la sutÄf faALÄf de vAcrful anului 2011, de 4,77 la sutÄf, consemnat A®n luna martie. Atingerea ALintei de inflaALie confirmÄf consolidarea procesului de dezinflaALie, A®n condiALiile menALinerii conduitei prudente a politicii monetare, ale epuizÄfrii efectului de runda A®ntAci al majorÄfrii cotei TVA AYi ale evoluALiei favorabile a unor preALuri volatile, A®n special a celor alimentare, cu impact asupra preALurilor produselor alimentare prelucrate. Pe plan intern, indicatorii statistici relevÄf persistenALa deficitului de cerere agregatÄf A®n pofida unor dinamici pozitive consemnate de exporturi, producALia industrialÄf AYi cea agricolÄf, A®mpreunÄf cu menALinerea la niveluri sustenabile a deficitului de cont curent, dar AYi o redresare treptatÄf a creditului acordat sectorului privat. Pe plan extern se menALin incertitudinile privind soluALionarea crizei datoriilor suverane din zona euro, cu implicaALii asupra aversiunii faALÄf de risc a investitorilor, a volatilitÄfALii fluxurilor de capital AYi a creAYterii economice la nivel european AYi mondial. CA al BNR a analizat AYi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaALiei, document care evalueazÄf contextul macroeconomic recent, analizeazÄf perspectivele inflaALiei AYi identificÄf principalele provocÄfri AYi constrAcngeri cu care politica monetarÄf se va confrunta A®n perioada urmÄftoare. Prognoza actualÄf reconfirmÄf perspectiva plasÄfrii ratei anuale a inflaALiei A®n intervalul de variaALie din jurul ALintei pe tot parcursului orizontului de prognozÄf, ceea ce creeazÄf premise pentru pÄfstrarea stabilitÄfALii financiare AYi A®ntÄfrirea A®ncrederii operatorilor economici AYi a populaALiei ca elemente esenALiale ale redresÄfrii pe baze sustenabile a economiei romAcneAYti. PersistÄf A®nsÄf riscuri asociate A®n principal factorilor aflaALi A®n afara sferei de influenALÄf a bÄfncii centrale – ajustÄfrile preALurilor administrate, posibile derapaje A®n privinALa politicii fiscale AYi a implementÄfrii reformelor structurale, precum AYi tensiunile asociate contextului electoral. Aceste riscuri, coroborate cu incertitudinile legate de evoluALiile mediului extern, ale fluxurilor de capital AYi ale unor preALuri volatile reclamÄf calibrarea atentÄf a instrumentelor de politicÄf monetarÄf A®n vederea asigurÄfrii stabilitÄfALii preALurilor pe termen mediu AYi a stabilitÄfALii financiare. AŽn aceste condiALii, CA al BNR a decis reducerea ratei dobAcnzii de politicÄf monetarÄf la nivelul de 5,50 la sutÄf pe an de la 5,75 la sutÄf. Astfel, A®ncepAcnd cu data de 3 februarie 2012, rata dobAcnzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 1,50 la sutÄf de la 1,75 la sutÄf, iar rata dobAcnzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi de 9,50 la sutÄf pe an faALÄf de 9,75 la sutÄf. CA al BNR a hotÄfrAct, de asemenea, gestionarea adecvatÄf a lichiditÄfALii din sistemul bancar AYi menALinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor A®n lei AYi, respectiv, A®n valutÄf ale instituALiilor de credit. Ajustarea gradualÄf AYi judicioasÄf a condiALiilor monetare reale A®n sens larg este de naturÄf sÄf contribuie la ancorarea eficace a anticipaALiilor pe A®ntreg orizontul proiecALiei, avAcnd A®n vedere perspectivele inflaALiei, respectiv continuarea decelerÄfrii atAct a inflaALiei totale, cAct AYi a celei de bazÄf A®n perioada imediat urmÄftoare, dar AYi efectele statistice de bazÄf nefavorabile care vor influenALa evoluALia acesteia A®n partea a doua a anului 2012 (fÄfrÄf a depÄfAYi A®nsÄf intervalul de variaALie din jurul ALintei de 3 la sutÄf). Atingerea obiectivelor privind stabilitatea preALurilor AYi cea financiarÄf, A®n contextul A®ndeplinirii angajamentelor convenite A®n cadrul acordurilor cu Uniunea EuropeanÄf, Fondul Monetar InternaALional AYi alte instituALii financiare internaALionale, este esenALialÄf pentru asigurarea unei creAYteri economice de duratÄf. AŽn mod deosebit, sporirea gradului de absorbALie a fondurilor europene, alÄfturi de refacerea gradualÄf a cererii interne, vor asigura redresarea pe baze sustenabile a economiei romAcneAYti. CA al BNR reafirmÄf cÄf BNR va continua sÄf monitorizeze atent evoluALiile interne AYi ale mediului economic global, astfel A®ncAct, prin adecvarea corespunzÄftoare a instrumentelor sale, sÄf asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preALurilor AYi de stabilitate financiarÄf. Raportul trimestrial asupra inflaALiei va fi prezentat publicului A®ntr-o conferinALÄf de presÄf organizatÄf A®n data de 7 februarie 2012, A®n cadrul cÄfreia va fi anunALat AYi calendarul pe urmÄftoarele 12 luni al AYedinALelor dedicate politicii monetare.

Right column

Right column text

Alte balti din Delta