Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara

Inchide

Judet: Calarasi

Adresa:

Telefon:

Email:

Pagina Web:

Pret:


Alte Balti din Calarasi

Left column

Right column text
Solunar pentru Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara

Primul patrar

Sanse la pescuit pentru Hotararile CA al BNR pe probleme de politica monetara: 1.65 din 5

Acorda o nota baltii

Descriere

Rata anuali?1f a inflaALiei a coborAct la nivelul de 3,14 la suti?1f Ai?1n luna decembrie 2011 de la 7,96 la suti?1f Ai?1n luna decembrie 2010, Ai?1n linie cu prognozele BNR, iar rata anuali?1f a inflaALiei de bazi?1f CORE2 ajustat1 a sci?1fzut la 2,37 la suti?1f faALi?1f de vAcrful anului 2011, de 4,77 la suti?1f, consemnat Ai?1n luna martie. Atingerea ALintei de inflaALie confirmi?1f consolidarea procesului de dezinflaALie, Ai?1n condiALiile menALinerii conduitei prudente a politicii monetare, ale epuizi?1frii efectului de runda Ai?1ntAci al majori?1frii cotei TVA AYi ale evoluALiei favorabile a unor preALuri volatile, Ai?1n special a celor alimentare, cu impact asupra preALurilor produselor alimentare prelucrate. Pe plan intern, indicatorii statistici relevi?1f persistenALa deficitului de cerere agregati?1f Ai?1n pofida unor dinamici pozitive consemnate de exporturi, producALia industriali?1f AYi cea agricoli?1f, Ai?1mpreuni?1f cu menALinerea la niveluri sustenabile a deficitului de cont curent, dar AYi o redresare treptati?1f a creditului acordat sectorului privat. Pe plan extern se menALin incertitudinile privind soluALionarea crizei datoriilor suverane din zona euro, cu implicaALii asupra aversiunii faALi?1f de risc a investitorilor, a volatiliti?1fALii fluxurilor de capital AYi a creAYterii economice la nivel european AYi mondial. CA al BNR a analizat AYi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaALiei, document care evalueazi?1f contextul macroeconomic recent, analizeazi?1f perspectivele inflaALiei AYi identifici?1f principalele provoci?1fri AYi constrAcngeri cu care politica monetari?1f se va confrunta Ai?1n perioada urmi?1ftoare. Prognoza actuali?1f reconfirmi?1f perspectiva plasi?1frii ratei anuale a inflaALiei Ai?1n intervalul de variaALie din jurul ALintei pe tot parcursului orizontului de prognozi?1f, ceea ce creeazi?1f premise pentru pi?1fstrarea stabiliti?1fALii financiare AYi Ai?1nti?1frirea Ai?1ncrederii operatorilor economici AYi a populaALiei ca elemente esenALiale ale redresi?1frii pe baze sustenabile a economiei romAcneAYti. Persisti?1f Ai?1nsi?1f riscuri asociate Ai?1n principal factorilor aflaALi Ai?1n afara sferei de influenALi?1f a bi?1fncii centrale – ajusti?1frile preALurilor administrate, posibile derapaje Ai?1n privinALa politicii fiscale AYi a implementi?1frii reformelor structurale, precum AYi tensiunile asociate contextului electoral. Aceste riscuri, coroborate cu incertitudinile legate de evoluALiile mediului extern, ale fluxurilor de capital AYi ale unor preALuri volatile reclami?1f calibrarea atenti?1f a instrumentelor de politici?1f monetari?1f Ai?1n vederea asiguri?1frii stabiliti?1fALii preALurilor pe termen mediu AYi a stabiliti?1fALii financiare. Ai?1n aceste condiALii, CA al BNR a decis reducerea ratei dobAcnzii de politici?1f monetari?1f la nivelul de 5,50 la suti?1f pe an de la 5,75 la suti?1f. Astfel, Ai?1ncepAcnd cu data de 3 februarie 2012, rata dobAcnzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 1,50 la suti?1f de la 1,75 la suti?1f, iar rata dobAcnzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi de 9,50 la suti?1f pe an faALi?1f de 9,75 la suti?1f. CA al BNR a hoti?1frAct, de asemenea, gestionarea adecvati?1f a lichiditi?1fALii din sistemul bancar AYi menALinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor Ai?1n lei AYi, respectiv, Ai?1n valuti?1f ale instituALiilor de credit. Ajustarea graduali?1f AYi judicioasi?1f a condiALiilor monetare reale Ai?1n sens larg este de naturi?1f si?1f contribuie la ancorarea eficace a anticipaALiilor pe Ai?1ntreg orizontul proiecALiei, avAcnd Ai?1n vedere perspectivele inflaALiei, respectiv continuarea deceleri?1frii atAct a inflaALiei totale, cAct AYi a celei de bazi?1f Ai?1n perioada imediat urmi?1ftoare, dar AYi efectele statistice de bazi?1f nefavorabile care vor influenALa evoluALia acesteia Ai?1n partea a doua a anului 2012 (fi?1fri?1f a depi?1fAYi Ai?1nsi?1f intervalul de variaALie din jurul ALintei de 3 la suti?1f). Atingerea obiectivelor privind stabilitatea preALurilor AYi cea financiari?1f, Ai?1n contextul Ai?1ndeplinirii angajamentelor convenite Ai?1n cadrul acordurilor cu Uniunea Europeani?1f, Fondul Monetar InternaALional AYi alte instituALii financiare internaALionale, este esenALiali?1f pentru asigurarea unei creAYteri economice de durati?1f. Ai?1n mod deosebit, sporirea gradului de absorbALie a fondurilor europene, ali?1fturi de refacerea graduali?1f a cererii interne, vor asigura redresarea pe baze sustenabile a economiei romAcneAYti. CA al BNR reafirmi?1f ci?1f BNR va continua si?1f monitorizeze atent evoluALiile interne AYi ale mediului economic global, astfel Ai?1ncAct, prin adecvarea corespunzi?1ftoare a instrumentelor sale, si?1f asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preALurilor AYi de stabilitate financiari?1f. Raportul trimestrial asupra inflaALiei va fi prezentat publicului Ai?1ntr-o conferinALi?1f de presi?1f organizati?1f Ai?1n data de 7 februarie 2012, Ai?1n cadrul ci?1freia va fi anunALat AYi calendarul pe urmi?1ftoarele 12 luni al AYedinALelor dedicate politicii monetare.

Right column

Right column text

Alte balti din Calarasi